About Me

Cuộc sống, tình yêu, thành công, hay bất kỳ thứ gì suy cho cùng đều là một chuỗi những trải nghiệm. Và chúng đáng được lưu lại.

[section_title align=”center” text=”You can touch me on”] [social_icon_wrap] [social_icon type=”facebook” url=”fb.com/mr.thanhbv”] [social_icon type=”twitter” url=”twitter.com/hkvn”] [social_icon type=”linkedin” url=”https://vn.linkedin.com/in/bvthanh”] [social_icon type=”github” url=”#”] [social_icon type=”instagram” url=”https://instagram.com/bvthanh/”] [social_icon type=”skype” url=”call:thanhbuivan”] [social_icon type=”slideshare” url=”http://www.slideshare.net/hkvn”] [/social_icon_wrap]